Naslovna
Nastavne pripreme za razrednu nastavu
Nastavne pripreme za peti razred
=> Akcenat
=> Akuzativ
=> Basta sljezove boje
=> Dativ
=> Deklinacija
=> Dodaci u recenici
=> Eksterijer
=> Enterijer
=> Genitiv
=> Glasovi bosanskog jezika
=> Glavni dijelovi recenice
=> Gramaticke osobine imenica
=> Instrumental
=> Izvjestaj kao oblik pisane forme
=> Knjiga o dzungli
=> Komparacija pridjeva
=> Ladjarski put
=> Licni identitet
Nastavne pripreme za sesti razred
Nastavne pripreme za sedmi razred
Nastavne pripremen za osmi razred
Nastavne pripreme za srednju skolu
Metodika i pedagogija
Inkluzija
Nasilje nad i medju djecom
Interaktivno ucenje
Strucni radovi
F0RUM
Kontakti
VIJESTI IZ KULTURE
 

Licni identitet

 

PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

 

Školska godina:            Razred: Datum: __________

 

Predmet: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

 

Nastavna oblast/tema: Pedagoško-psihološko saznajna komponenta/književnost

 

Nastavna jedinica: LIČNI IDENTITET kao uvodni čas za Kiplingovu «Knjigu o džungli»

 

Ciljevi časa: a) ODGOJNI (vaspitni)............................................................................

                                ..............................................................................................................

                           b) OBRAZOVNI.......................................................................................

                                ..............................................................................................................

 

Struktura    1. Uvodni čas  2. Čas upoznavanja sa novom građom

 Tip časa      3. Čas uvježbavanja i primjene stečenog znanja

                        4. Čas utvrđivanja, ponavljanja i ocjenjivanja

                        5. Kombinovani čas

 

Oblici nastavnog rada:  1. Frontalni oblik rada  2. Grupni oblik rada

                                                  3. Rad u parovima  4. Individualni oblik rada

 

Nastavni objekti,  1. Nastavni objekti ..................  2. Nastavna sredstva ................

sredstva i pomagala    3. Nastavna pomagala ............. 4. Literatura ...............................

 

Nastavne metode: 1. Metode zasnovane na posmatranju (pokazivanje)

                                       2. Metode zasnovane na praktičnim časovima učenika

                                       3. Metode zasnovane na riječima : monološke

                                                                                                dijaloške

                                                                                                rad sa knjigom

 

 

SADRŽAJ I ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

 

 

UVODNI DIO  (10 min):

 

U uvodnom dijelu časa pročitati tekst koji govori o ličnom identitetu, a nakon toga razgovarati s učenicima kako bismo lakše došli do pojma lični identitet.

 

«Zamolit ću vas da se udobno smjestite i poslušate sljedeću priču. Ovo je priča koju je jedan dječak napisao o sebi i njegova želja je da ovu priču čuju svi učenici V razreda.»

 

Pročitati tekst!

 

* * *

 

«Moje ime je Adnan. Imam crnu kosu i plave oči, visok sam i vrlo privlačan. Oblačim se moderno i, kako vidim, ja sam najpopularniji dječak u školi. U društvu sam omiljen i svi rado bivaju u mom okruženju i druže se sa mnom.

Odličan sam učenik. Volim sve predmete, pa čak i one koji mi loše idu. Svakako, njih učim puno više. Nastavnici kažu da mi, naprosto, sve ide dobro i da se dobro snalazim u svim situacijama. Uvijek se malo nasmiješim kad mi ovo kažu i sjetim se zbirki zadataka iz matematike na mom stolu. Koliko puta sam ih samo preradio! Tako da poslije toga i sam mogu reći da mi sve dobro ide.

Osim škole, volim druženje s prijateljima, posjećujem sportske klubove, klub informatike i klub mladih čitalaca knjige.

Volim čitati knjige i one su inspiracija za većinu stvari koje radim. Vjerujem u stvari koje ne prolaze, koje su vječne, odakle i crpim svu svoju energiju.

Volim sve ljude, a posebno one koji su malo drugačiji od mene. Kad sam s njima, bolje vidim sebe.

Vrlo sam sretan čovjek.»

 

* * *

 

Napraviti malu emocionalnu pauzu, a zatim razgovarati o sadržaju teksta.

 

RAZGOVOR O PRIČI:

 

1. Je li vam se svidjela Adnanova priča?

2. O čemu govori ovaj dječak?

3. Je li teško napisati ovo o sebi?

4. Da li ste se vi sami prepoznali u ovoj priči?

5. Šta biste vi napisali za sebe, kako biste se predstavili drugima?

6. Jeste li razmišljali kako vas vide drugi (prijatelj, prijateljica, majka, otac, brat, sestra, prolaznici) ili kako vidite sami sebe?

            a) Koliko je to djelovalo na vašu sliku o sebi?

            b) Zavisi li naša slika samo od nas?

            c) Da li je važno i to šta drugi misle o nama?

            d) Jesmo li svjesni svih svojih osobina?

            e) Šta predstavlja ova priča za dječaka?

 

LIČNI IDENTITET!!!

Najava cilja časa:

Danas ćemo razgovarati o ličnom identitetu, dakle o svojoj slici o sebi.

 

Na tabli napisati naziv nastavne jedinice: L i č n i   i d e n t i t e t

 

7. Šta je to lični identitet? (IDENTITET – skup osobina /pozitivnih i negativnih/ koje nas čine kao osobe, dakle to je svijest o samom sebi.)

 

8. Od čega ovisi naš identitet? (Sjetimo se priče dječaka Adnana – da li je njegova «slika o sebi» zavisila samo od njega?)

 

MOJ IDENTITET – KO SAM JA ovisi o tome kako ja vidim sebe i kako mene vide ostali. Budući da nas ne vidi svako na isti način, mi se moramo suočiti s puno tuđih slika. Sliku o sebi (svoj identitet) formiramo pod uticajem sredine (porodica, škola, susjedstvo, prijatelji...). kroz naš lični identitet mi doživljavamo i prepoznajemo sebe i određujemo naš odnos prema spoljnom svijetu.

 

 

 

 

 

GLAVNI DIO  (25 min):

 

Djeci pokazati plakat: CVIJET – MOJ IDENTITET.

 

Da bismo objasnili pojam ličnog identiteta, upotrijebit ćemo crtež cvijeta.

 

Svaka latica cvijeta predstavlja jedan dio ličnosti:

 

Dakle, kako vidimo, naša ličnost sastoji se iz više različitih osobina, a mi smo ih ovdje podijelili na:

                        a) intelektualne,

                        b) emocionalne,

                        c) fizičke,

                        d) društvene i

                        e) duhovne.

 

9. Da li neko zna šta predstavlja intelektualni dio ličnosti? (Djeci treba pomoći da shvate aspekte ličnosti, kako bi na kraju uvidjeli da naš lični identitet čine svi dijelovi naše ličnosti.)

 

INTELEKTUALNI dio naše ličnosti odnosi se na izvor informacija. Na način na koji mi prikupljamo informacije i znanje iz različitih izvora.

 

10. Koje osobine biste odredili kao intelektualne?

 

11. Zna li neko šta predstavlja emocionalni dio naše ličnosti?

 

EMOCIONALNI dio naše ličnosti odnosi se na razumijevanje naših osjećanja i sposobnost da ih izrazimo. Spoznaja o nama samima i ostalim ljudima pomaže nam da izrazimo osjećanja na način koji će ljudi razumjeti. Važno je da se osjećamo ugodno u velikom broju naših emocija i da znamo da su neke dobre, a neke ne.

 

12. Šta bi to bio fizički dio ličnosti?

 

FIZIČKI dio ličnosti odnosi se na funkcioniranje našeg tijela i na naš izgled.

 

13. Zna li ko šta je društveni dio ličnosti?

 

DRUŠTVENI dio ličnosti odnosi se na to kako mi vidimo sebe, kao i na to kakav je naš odnos prema drugim ljudima, prijateljima, porodici.

 

14. A šta bi to bio duhovni dio ličnosti?

 

DUHOVNI dio ličnosti predstavlja ono što mi vrednujemo i do čega nam je stalo (npr. ljubav, osjećaj za lijepo itd.).

 

è Djeci podijeliti pomoćni materijal CVIJET – MOJ IDENTITET i objasniti da to predstavlja njihov lični identitet.

 

 

 

 

Radni list za učenike i izgled plakata:

 

MOJ IDENTITET

 

Cvijet koji je ispred tebe predstavlja tvoj lični identitet.

Predstavi se tako što ćeš na svaku laticu cvijeta napisati

tri svoje osobine.

Ukoliko ne možeš da se sjetiš svojih osobina, traži ogledalo

tj. pomoć druga.

 

 

            emocionalni

 

 

                   intelektualni

 

                                    fizički

 

 

 

                                            želja

 

 

 

                                             duhovni

 

                        društveni

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Moj životni moto

 

 

 

 

 

 

 

 

è Sada kada znamo šta sve čini naš lični identitet, zamolit ću vas da predstavite sebe, tj. svoj lični identitet, zamolit ću vas da predstavite sebe, tj. svoj lični identitet na ovom cvijetu, tako što ćete za svaku laticu (dio ličnosti) na papiru napisati tri svoje osobine, ukoliko želite, možete se poslužiti bojicama i svoj identitet predstaviti znakom, crtežom itd.

 

è Na primjer: u društvenoj kategoriji učenik može staviti izlasci, naklonost prema ljudima... Učenicima treba objasniti, ukoliko ne znaju neku od svojih osobina, da se mogu poslužiti ogledalom.

 

15. KAKO? (Ogledalo je učenik s kojim sjediš. Njega možeš pitati za neku osobinu koju ne možeš da definišeš ili da se prisjetiš.)

è Kada su cvjetovi ispunjeni, tražiti od učenika da razmijene riječi ili fraze s učenikom koji sjedi do njega, a zatim da predstave svoj lični identitet pred razredom.

 

TEMATSKA DISKUSIJA:

 

16. Koliko je bilo teško smisliti riječi ili izraze, crtež da opišete sebe?

 

17. Ako niste zadovoljni nekim osobinama, šta to govori o vama kao osobi?

 

18. Kako vaše odjeljenje vide nastavnici, učenici vaše škole i ostali radnici škole?

 

è Dakle, osim toga što postoji lični identitet, postoji i identitet vašeg razreda. MORAMO SE TRUDITI DA BUDEMO PREPOZNATLJIVI PO POZITIVNIM OSOBINAMA.

 

 

ZAVRŠNI DIO  (10 min):

 

è Učenici, na papiru koji je pred njima, izdvajaju dvije-tri osobine na koje su ponosni, a na poleđini istog papira dvije-tri osobine koje bi voljeli promijeniti, koje smatraju negativnim. (Učenicima treba naglasiti da to što sada pišu neće morati dijeliti s grupom, ako to ne žele.)

 

DISKUSIJA:

 

19. Da li postoje ljudi samo sa pozitivnim osobinama?

 

20. Da li se naše osobine tokom vremena mijenjaju?

 

21. Da li se mogu korigovati negativne osobine? Kako?

 

22. Jeste li pokušali da nešto promijenite kod sebe? Jeste li zadovoljni sobom?

 

è Cilj diskusije je shvatanje značaja uvida i svijesti o pozitivnim i negativnim osobinama radi formiranja slike o sebi, odnosno ličnog identiteta i eventualno napuštanje idealizovane ili negativne slike o sebi.

 

è Na kraju možemo čuti nastavak priče o Adnanu:

 

«Ono što još nisam rekao, jeste da imam i neke negativne osobine. Ponekad se desi da zaboravim neke obaveze kod kuće ili u školi. Ili, npr., da sam istrajan u priči na času dok se nastavnici uporno trude u objašnjavanju novih lekcija. Tada osjetim njihov pogled na sebi i trudim se da ne dižem glavu, ne bi li pomislili da to uopšte ne primjećujem. Malo se zamislim... Osjetim stid i grižnju savjesti. Pokušavam se opravdati sam sebi... I, tada se sjetim svog životnog mota i svojih metoda djelovanja na sebe

 

è Podijeliti učenicima listiće sa porukom (motom):

 

Nastojte danas biti bolji nego jučer, a sutra bolji nego što ste danas. Vi ste jedina osoba na svijetu koju smijete, možete i morate mijenjati.

 

 

 

 

 

DOMAĆI, SAMOSTALNI I PRAKTIČNI RAD UČENIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ukupan broj posjeta 315486 visitors (514972 hits) na ovooj stranici
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free