Naslovna
Nastavne pripreme za razrednu nastavu
Nastavne pripreme za peti razred
=> Akcenat
=> Akuzativ
=> Basta sljezove boje
=> Dativ
=> Deklinacija
=> Dodaci u recenici
=> Eksterijer
=> Enterijer
=> Genitiv
=> Glasovi bosanskog jezika
=> Glavni dijelovi recenice
=> Gramaticke osobine imenica
=> Instrumental
=> Izvjestaj kao oblik pisane forme
=> Knjiga o dzungli
=> Komparacija pridjeva
=> Ladjarski put
=> Licni identitet
Nastavne pripreme za sesti razred
Nastavne pripreme za sedmi razred
Nastavne pripremen za osmi razred
Nastavne pripreme za srednju skolu
Metodika i pedagogija
Inkluzija
Nasilje nad i medju djecom
Interaktivno ucenje
Strucni radovi
F0RUM
Kontakti
VIJESTI IZ KULTURE
 

Komparacija pridjeva

 

PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

 

Školska godina:            Razred:                Datum: __________

 

Predmet: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

 

Nastavna oblast/tema: Gramatika

 

Nastavna jedinica:  Komparacija pridjeva

 

Ciljevi časa: a) ODGOJNI (vaspitni)............................................................................

                                ..............................................................................................................

                           b) OBRAZOVNI.......................................................................................

                                ..............................................................................................................

 

Struktura    1. Uvodni čas  2. Čas upoznavanja sa novom građom

 Tip časa      3. Čas uvježbavanja i primjene stečenog znanja

                        4. Čas utvrđivanja, ponavljanja i ocjenjivanja

                        5. Kombinovani čas

 

Oblici nastavnog rada:  1. Frontalni oblik rada  2. Grupni oblik rada

                                                  3. Rad u parovima  4. Individualni oblik rada

 

Nastavni objekti,  1. Nastavni objekti ..................  2. Nastavna sredstva ................

sredstva i pomagala    3. Nastavna pomagala ............. 4. Literatura ...............................

 

Nastavne metode: 1. Metode zasnovane na posmatranju (pokazivanje)

                                       2. Metode zasnovane na praktičnim časovima učenika

                                       3. Metode zasnovane na riječima : monološke

                                                                                               dijaloške

                                                                                                rad sa knjigom

 

 

SADRŽAJ I ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

 

 

UVODNI DIO  (7 min):

 

U uvodnom dijelu časa napisati na tabli sljedeći primjer:

 

Orhideja je lijep cvijet. (analizirazi sa učenicima rečenicu s posebnim osvrtom na pridjev lijep)

 

Karanfil je ljepši cvijet. (analiza.)

Ljiljan je najljepši cvijet. (analiza.)

 

Izdvojiti riječi: lijep – ljepši – najljepši

 

Postaviti učenicima sljedeće pitanje:

 

1. Kako se zove ova vrsta riječi koje smo izdvojili iz ovih naših rečenica? (Pridjevi.)

2. Da li je njihov oblik isti u svakoj od navedenih rečenica ili je on promjenljiv? (Mijenja se.)

3. Da li su pridjevi promjenljive riječi? (Jesu.)

4. Koje sve vrste promjena imamo? (Deklinacija, komparacija i konjugacija.)

5. Da li se pridjevi mogu deklinirati, odnosno da li se mogu mijenjati po padežima? (Mogu.)

 

ZA VJEŽBU: dati svakoj od grupa da uradi po jednu promjenu jednog pridjeva po padežima:

(lijep                 ružan                veseo               tužan                loš

lijepog              ružnog              veselog            tužnog              lošeg

lijepom ružnom            veselom         tužnom             lošem

lijepog              ružnog              veselog            tužnog              lošeg

lijepi                 ružni                 veseli                tužni                 loši

lijepim              ružnim              veselim            tužnim               lošim

lijepom ružnom            veselom         tužnom             lošem)

 

6. Dakle, da li pridjevi imaju promjenu zvanu deklinacija? (Imaju.)

7. Međutim, kada poredamo riječi jednu dodruge: lijep, ljepši, najljepši – da li možemo govoriti da se tu radi o promjeni pridjeva kroz padeže ili je u pitanju neka druga promjena? (Radi se o promjeni koja se zove KOMPARACIJA.)

 

Najaviti sada nastavnu jedinicu i ispisati naslov na tabli: Komparacija pridjeva                       

 

GLAVNI DIO  (30 min):

 

DEFINICIJA: Dakle, pridjevi pored toga što se mogu mijenjati po padežima (mogu se deklinirati), također se mogu i porediti jedan s drugim (komparirati).

 

Riječ komparacija nam je došla iz latinskog jezika: lat. Comparatio što u prevodu znači poređenje, upoređivanje.

 

8. Pogledajte naše tri rečenice na tabli i recite mi šta smo mi ovdje upoređivali? (Upoređivali smo ljepotu orhideje sa ljepotom karanfila i ljepotu i orhideje i karanfila sa ljepotom ljiljana.)

 

9. I na koji način smo izveli to poređenje, tu komparaciju? (Tako što smo promijenili oblik pridjeva koji stoji uz imenicu.)

 

10. U koju vrstu pridjeva spada lijep, ljepši, najljepši? (U opisne pridjeve.)

 

DEFINICIJA: Poređenje ili stepenovanje pridjeva naziva se KOMPARACIJA . veoma važno je da znamo da komparaciju pridjeva mogu imati samo OPISNI pridjevi. Međutim, ne mogu se ni svi opisni pridjevi porediti. U tu grupu spadaju oni pridjevi koji znače apsolutno nemanje nečega: bos, ćorav, mrtav, mutav, nag – osim u prenesenom značenju.

 

Postoje tri oblika komparacije:

 

a) POZITIV,

b) KOMPARATIV (lat. comparare=uporediti)

c) SUPERLATIV (lat. superlatus=pretjeran)

 

Uzmimo naš prvi primjer: Orhideja je lijep cvijet  i recite mi šta mislite koji je ovo od tri oblika komparacije pridjeva? (Ovo je POZITIV.)

 

11. Šta se iskazuje pozitivom?

DEFINICIJA: POZITIVOM se izražava opće značenje neke osobine. To je osnovni oblik pridjeva. Zbog toga se ovaj stepen i ne smatra stepenom komparacije, tj. smatra se nultim stepenom: tužan, jak, brz...

 

Drugi primjer: Karanfil je ljepši cvijet.Koji je ovo stepen komparacije? (To je KOMPARATIV.)

 

DEFINICIJA: KOMPARATIVOM se ističe da se neki pojam odlikuje nekom osobinom u jačem stepenu od drugih i to je prvi stepen komparacije. Komparativ se tvori pomoću SUFIKSA/nastavaka –ši, -ji i –iji koji se dodaju na osnovu pozitiva.

 

Međutim, neki pridjevi imaju drugačiju komparaciju: npr. hoćemo li za pozitiv dobar reći u komparativi dobriji ili za pozitiv  zao da kažemo u komparativu  zaliji? (Ne. Nećemo.)

 

12. Pa kako onda? (dobar – bolji, zao – gori)

 

DEFINICIJA: Karakteristika ovih pridjeva je da nemaju pravilnu komparaciju već NEPRAVILNU ili NESISTEMSKU komparaciju.

 

Treći primjer: Ljiljan je najljepši cvijet. Koji je ovo stepen komparacije? (To je SUPERLATIV.)

 

DEFINICIJA: SUPERLATIVOM se ističe najjača osobina nekog pojma koji se porede i to je drugi stepen komparacije: najvrjedniji, najjači, najbrži...  Superlativ se tvori dodavanjem prefiksa NAJ ispred komparativa:

prefiks –naj + komparativ = superlativ

 

 

ZAVRŠNI DIO  (8 min):

 

Za vježbu i razvijanje takmičarskog duha među grupama zalijepiti na tabli pet čistih listova papira. Od svake grupe izlaze po dva člana i uzimaju različite flomastere i u roku od pet minuta ispisuju na papire što više opisnih pridjeva u pozitivu, komparativu i superlativu. Na kraju  se uzimaju u obzir samo različiti pridjevi, zbrajaju se i proglašava se pobjednička grupa koja za nagradu dobija jedan plus (za svakog člana grupe) u tabelu.

 

Jedna grupa zadaje zadatak protivničkoj grupi tako što kaže opisni pridjev u pozitivu, a suparnici moraju odmah reći komparativ tog pridjeva, a naredna grupa mora reći superlativ.

 

 

DOMAĆI, SAMOSTALNI I PRAKTIČNI RAD UČENIKA

 

Napisati 15 opisnih pridjeva u pozitivu, komparativu i superlativu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ukupan broj posjeta 315486 visitors (514975 hits) na ovooj stranici
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free