Naslovna
Nastavne pripreme za razrednu nastavu
Nastavne pripreme za peti razred
=> Akcenat
=> Akuzativ
=> Basta sljezove boje
=> Dativ
=> Deklinacija
=> Dodaci u recenici
=> Eksterijer
=> Enterijer
=> Genitiv
=> Glasovi bosanskog jezika
=> Glavni dijelovi recenice
=> Gramaticke osobine imenica
=> Instrumental
=> Izvjestaj kao oblik pisane forme
=> Knjiga o dzungli
=> Komparacija pridjeva
=> Ladjarski put
=> Licni identitet
Nastavne pripreme za sesti razred
Nastavne pripreme za sedmi razred
Nastavne pripremen za osmi razred
Nastavne pripreme za srednju skolu
Metodika i pedagogija
Inkluzija
Nasilje nad i medju djecom
Interaktivno ucenje
Strucni radovi
F0RUM
Kontakti
VIJESTI IZ KULTURE
 

Deklinacija

 

PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

 

Školska godina:            Razred:                Datum: __________

 

Predmet: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

 

Nastavna oblast/tema: Gramatika

 

Nastavna jedinica: Deklinacija kao tip promjene riječi: padeži (padežna pitanja i opća

                                                                        značenja padeža

 

Ciljevi časa: a) ODGOJNI (vaspitni)............................................................................

                                ..............................................................................................................

                           b) OBRAZOVNI.......................................................................................

                                ..............................................................................................................

 

Struktura    1. Uvodni čas  2. Čas upoznavanja sa novom građom

 Tip časa      3. Čas uvježbavanja i primjene stečenog znanja

                        4. Čas utvrđivanja, ponavljanja i ocjenjivanja

                        5. Kombinovani čas

 

Oblici nastavnog rada:  1. Frontalni oblik rada  2. Grupni oblik rada

                                                  3. Rad u parovima  4. Individualni oblik rada

 

Nastavni objekti,  1. Nastavni objekti ..................  2. Nastavna sredstva ................

sredstva i pomagala    3. Nastavna pomagala ............. 4. Literatura ...............................

 

Nastavne metode: 1. Metode zasnovane na posmatranju (pokazivanje)

                                       2. Metode zasnovane na praktičnim časovima učenika

                                       3. Metode zasnovane na riječima : monološke

                                                                                               dijaloške

                                                                                                rad sa knjigom

 

 

SADRŽAJ I ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

 

 

UVODNI DIO  (7 min):

 

U uvodnom dijelu časa ponoviti sa učenicima  koje su to vrste riječi u bosanskom jeziku, kako se dijele i koje se od tih riječi dekliniraju, koje kompariraju, a koje konjugiraju.

 

Nakon toga najaviti učenicima da će na ovom času naučiti nešto više o promjeni koja se naziva DEKLINACIJA.

 

Ispisati naziv nastvane jedinice na tabli.

 

 

GLAVNI DIO  (30 min):

 

U glavnom dijelu časa pročitati iz udžbenika sljedeći tekst i zatim ga ispisati na tabli:

 

 

Majka je došla prerano pred školu.

Jože je išao pored majke.

Majci je od brige zatreperilo u srcu.

Pomišljao je da klekne pred majku.

Majko, ja sam vas se danas odrekao!

Popodne je sa majkom išao po gradu.

Često razmišlja o majci.

 

1. Koja riječ nam se najčešće ponavlja u ovom tekstu? (Imenica majka.)

 

2. Da li je oblik te riječi isti u svakoj rečenici? (Nije.)

 

3. Šta se desilo sa tom imenicom? (Ona u svakoj rečenici mijenja svoj oblik.)

 

4. Šta nam to govori? (Da je to promjenjiva vrsta riječi, u ovom našem slučaju to je imenica.)

 

ISPIŠITE U VAŠE SVESKE REDOM SVE OBLIKE IMENICE MAJKA JEDNU ISPOD DRUGE.

 

Pogledajmo sada sljedeće skupine riječi:

 

a) učenik                      b) lijep              c) naša             d) jedna

    učenika                        lijepog      naše                 jedne

    učeniku                        lijepom     našoj                jednoj

 

5. Šta možemo primjetiti? (Svaka grupa riječi predstavlja različitu vrstu riječi.)

 

6. Odredite koja je to vrsta riječi i napišite to u svojim udžbenicima. (Imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi.)

 

7. Ove su riječi, dakle, kakve: promjenjive ili nepromjenjive? (Promjenjive.)

 

8. Šta smo rekli, kako se zove promjena po kojoj se mijenjaju imenice, zamjenice, pridjevi i neki brojevi? (Zove se deklinacija.)

 

DEFINICIJA: Različiti oblici riječi nazivaju se PADEŽI.

Promjena riječi po padežima naziva se DEKLINACIJA.

 

9. Da li neko zna koliko padeža ima u našem jeziku? (7)

10. Da li bi ih neko mogao nabrojati?

 

naziv                             oznaka                         pitanja

 

1. NOMINATIV              (N)                             KO? ŠTA/ŠTO?

2. GENITIV                 (G)                             KOGA? ČEGA?

3. DATIV                      (D)                             KOME? ČEMU?

4. AKUZATIV      (A)                               KOGA? ŠTA/ŠTO VIDIM?

5. VOKATIV                (V)                             OJ! HEJ!

6. INSTRUMENTAL  (I)                               S KIM? ČIME?

7. LOKATIV                (L)                             (O) KOME? (O) ČEMU?

Ovo su latinski nazivi koje smo mi usvojili i poredali ovim redom.

 

Veoma važno je da naučite da padeži imaju i JEDNINU i MNOŽINU.

 

Oni, također, imaju i:             a) ZNAČENJE i

                                                b) SLUŽBU U REČENICI.

 

Padežno značenje je odnos, veza jednog predmeta prema drugim predmetima, osobinama, radnjama i sl. Imamo tako, npr. partitivno, posesivno značenje, značenje namjene i sl.

 

Služba u rečenici podrazumijeva odnos padeža prema upravnoj riječi, da li je dopunjuje i slično. Pa tako imamo službe: subjekta, atributa, objekta i sl.

 

Svaki padež ima svoje osnovno značenje, ali i druga.

 

Padeži se mogu upotrebljavati sa ili bez prijedloga, osim nominativa i vokativa. ONI NEMAJU PRIJEDLOGA.

 

VAŽNO:  S obzirom na odnos prema ostalim riječima u rečenici, NOMINATIV I VOKATIV su  NEZAVISNI (UPRAVNI) padeži, a ostali su ZAVISNI (PRAVI, KOSI) padeži.

 

 

ZAVRŠNI DIO  (8 min):

 

U završnom dijelu časa na tablu zalijepiti pano sa nazivima padeža i padežnim pitanjima i vježbati sa učenicima deklinacijsku promjenu sljedećih riječi i u jednini i u množini:

 

majka, lijep, jedan, kuća, hljeb, ljepota, cvijet, zemlja, Bosna, brdo, olovka, sveska...

 

DOMAĆI, SAMOSTALNI I PRAKTIČNI RAD UČENIKA

 

Za domaći rad zadati učenicima da kroz svih sedam padeža jednine i množine izmijenjaju 4 riječi od kojih će prva riječ biti imenica, druga pridjev, treća zamjenica, četvrta broj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ukupan broj posjeta 315488 visitors (514988 hits) na ovooj stranici
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free